Juridische Kennisgeving

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij de gebruiker over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: GOGO EUROPA SL
CIF: B73295164
Maatschappelijke zetel: C/Rey Carlos III nº 28
Telefoon: 968 414 459
E-mail voor communicatie:ronald@gogoestates.com
Website: www.gogoestates.com

Object

De aanbieder, die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers die willen voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), en informeert alle gebruikers van de website met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de website.

Elke persoon die toegang heeft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen of gebruikers te informeren over deze verplichtingen, met dien verstande dat de publicatie op de website van de aanbieder voldoende is.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij buiten hem.

De website van de provider kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina opent) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in ieder geval tijdelijk van aard en hebben als enig doel om hun latere verzending efficiënter te maken en ze verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat deze wordt doorverwezen naar de inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt geplaatst, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, de bevoegde autoriteiten informerend over de inhoud in vraag.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud zelfstandig kunnen publiceren op de website van de aanbieder. aanbieder. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, stelt de aanbieder zichzelf beschikbaar aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt actief mee aan het intrekken of, waar nodig, blokkeren van al die inhoud die de nationale of internationale wetgeving zou kunnen beïnvloeden of overtreden , rechten van derden of goede zeden en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die onder deze classificatie zou kunnen vallen, neem dan onmiddellijk contact op met de beheerder van de website

Deze website is gecontroleerd en getest om er zeker van te zijn dat deze naar behoren werkt. Een correcte werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat bepaalde programmeerfouten, overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen optreden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van een deel van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsregels en is ook geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de commercialisering in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet eerder door de aanbieder is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen. De aanbieder machtigt derden NIET uitdrukkelijk om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, in ieder geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite van de aanbieder.

De aanbieder erkent ten gunste van hun eigenaren de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheid van de aanbieder over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door onderdeel van de aanbieder.

Om elke vorm van observatie te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via het hierboven vermelde e-mailadres.

Informatie verastadsappartementen

Alle informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. Voor deze doeleinden garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden gecommuniceerd via de formulieren voor het abonnement op de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan GOGO EUROPA SL wordt verstrekt permanent up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde reageert op hun werkelijke situatie. In ieder geval is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen en voor de schade die wordt toegebracht aan de aanbieder of derden.

Minderjarigen

Om de diensten te gebruiken, moeten minderjarigen altijd de voorafgaande toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden uitgevoerd door de minderjarigen onder hun hoede. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met de genoemde. om de beschikbare inhoud te beperken en, hoewel ze niet onfeilbaar zijn, zijn ze vooral nuttig om de materialen waartoe minderjarigen toegang hebben te controleren en te beperken.

Verplichting om correct gebruik te maken van het Web

De gebruiker stemt ermee in het web te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals de goede zeden en goede gebruiken. Voor dit doel zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor illegale of verboden doeleinden, die de rechten en belangen van derden schaden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van computerapparatuur of documenten kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen. , bestanden en allerlei soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur van de provider. In het bijzonder, en bij wijze van indicatie maar niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat:

  • in strijd is met, veracht of schendt de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en andere geldende regelgeving zijn erkend;
  • aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van criminele, vernederende, lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde;
  • discriminerende acties, houdingen of gedachten veroorzaakt, aanzet of bevordert op basis van geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd of toestand;
  • in strijd is met het recht op eer, persoonlijke of familiale privacy of het imago van mensen;
  • op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de aanbieder of derden schaadt;
  • illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormt.
Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor de oplossing van alle controverses of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarin worden uitgevoerd, zal de Spaanse wetgeving worden toegepast, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn om alle afgeleide conflicten op te lossen of die verband houden met het gebruik ervan, de rechtbanken en tribunalen van de dorp Aguilas.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste woningaanbod van GogoEstates en Spanje nieuws?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en ontvang relevante informatie en tips

Uw privacy is 100% gegarandeerd

Voorkeurstaal voor nieuwsbrief?*
Woning aan je favorieten toevoegen

U moet inloggen om woningen aan uw favorieten toe te voegen. Registreer je als je nog geen account hebt.